Regulamin PiENtnastego JubileÓszowego Dyktanda Wrzesińskiego

1. Organizatorzy:
Organizatorem PiENtnastego JubileÓszowego Dyktanda Wrzesińskiego jest Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni.
2. Zasady uczestnictwa:
a. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego udostępnione na stronie www.dyktandowrzesinskie.pl oraz na fb.com/dyktandowrzesinskie;
b. Organizator zapewnia możliwość uczestnictwa dla 150 osób, które jako pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia do dyktanda;
c. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia ich zgłoszenia;
d. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 06.11.2017;
e. Udział w dyktandzie jest bezpłatny;
f. Każdy z uczestników podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez organizatorów w celu dokumentacji i rozliczenia dyktanda (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późn. zm. Dz. U. 133/97);
g. Każdy z uczestników wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie. Materiały te będą służyć wyłącznie promocji dyktanda;
h. Nie będą klasyfikowane do nagród osoby, które trzykrotnie zdobyły tytuł Wrzesińskiego Mistrza Polskiej Ortografii.
3. Organizatorzy wyłonią jury, które będzie czuwało nad przebiegiem dyktanda, interpretacją regulaminu oraz sprawdzaniem prac konkursowych;
4. Przebieg dyktanda:
a. Dyktando odbędzie się 10 listopada 2017 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury mieszczącym się we Wrześni przy ul. Kościuszki 21;
b. Uczestnicy rejestrują swoją obecność od godziny 15.00. Podczas rejestracji otrzymują również numer startowy, który uprawnia do bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących;
Pełny program dyktanda:
15.00 Start biura – rejestracja uczestników
16.00 PiENtnaste JubileÓszowe Dyktando Wrzesińskie
17.00 Omówienie tekstu
17.15 Przerwa kawowa (na sali na 1. Piętrze WOK)
18.00 wystąpienie Sebastiana Mazurkiewicza i prezentacja filmu z uczestnikiem strajku dzieci wrzesińskich
18.20 Spotkanie w ramach Wrzesińskiego Kalejdoskopu Literackiego z prof. Jerzym Bralczykiem oraz prof. Andrzejem Markowskim – promocja książki „Trzy po 33”
19.30 Wręczenie nagród
20.00 Sprzedaż książki „Trzy po 33” wraz z możliwością zdobycia podpisów autorów
c. Na pracach będą widniały wyłącznie numery uczestników;
d. Podczas pisania tekstu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych, słowników.
e. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać drukowanymi literami;
f. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna;
g. Dla celów klasyfikacji uczestników przyjmuje się, że trzy błędy interpunkcyjne mają wagę jednego błędu ortograficznego;
h. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie błędnego wyrazu i napisanie powyżej poprawnej wersji. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
i. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia;
j. Odkodowane zostaną wyłącznie nazwiska laureatów konkursu;
k. Informacje o wynikach pozostałych uczestników zostaną podane w późniejszym terminie.
5. Kategorie uczestników:
a. Uczeń – dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich;
b. Kategoria otwarta – dla chętnych;
c. Wrześnianin – kategoria specjalna. W ramach kategorii otwartej dodatkowo wyróżnieni zostaną mieszkańcy gminy Września, którzy popełnili najmniej błędów;
6. Nagrody:
a. Troje laureatów z każdej kategorii otrzyma nagrody w postaci kart podarunkowych empik oraz książki;
b. Dodatkowe nagrody w postaci gier tematycznych otrzymają laureaci w kategorii uczeń;
c. Tytuł Wrzesińskiego Mistrza Polskiej Ortografii otrzyma zwycięzca kategorii otwartej;
7. Wydarzenie towarzyszące:
a. Uczestnicy dyktanda otrzymują możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu towarzyszącym, którym jest spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem oraz prof. Andrzejem Markowskim;
b. Dla uczestników przewidziana jest również przerwa kawowa;
8. Postanowienia końcowe:
a. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu;
b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów;
c. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w dyktandzie.
d. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator lub jury dyktanda.

Regulamin PiENtnastego JubileÓszowego Dyktanda Wrzesińskiego
Facebook