Regulamin XVI Dyktanda Wrzesińskiego

1. Organizatorzy:
Organizatorem  Szęsnastego  Dyktanda Wrzesińskiego jest Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wrześni  i  Samorządowa  Szkoła  Podstawowa nr 6 im.  Jana  Pawła  II  we  Wrześni.
 Zasady uczestnictwa:
a. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego udostępnione na stronie www.dyktandowrzesinskie.pl  oraz na fb.com/XVIdyktandowrzesinskie;
b. Termin nadsyłania zgłoszeń do 15.11.2018;
c. Udział w dyktandzie jest bezpłatny;
d. Każdy z uczestników podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez organizatorów w celu dokumentacji i                   rozliczenia dyktanda (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późn. zm. Dz. U. 133/97);
e. Każdy z uczestników wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego              wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie. Materiały te będą służyć wyłącznie              promocji dyktanda;
f. Tytuł  Wrzesińskiego  Mistrza  Polskiej  Ortografii  można  uzyskać  trzykrotnie.
2. Organizatorzy wyłonią jury, które będzie czuwało nad przebiegiem dyktanda, interpretacją regulaminu oraz sprawdzaniem prac                     konkursowych;
3. Przebieg dyktanda:
a. Dyktando odbędzie się 16 listopada 2018 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury mieszczącym się we Wrześni przy ul. Kościuszki 21;
b. Uczestnicy rejestrują swoją obecność od godziny 16.00. Podczas rejestracji otrzymują również numer startowy, który uprawnia do bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących;
Pełny program dyktanda:
16.00 Start biura – rejestracja uczestników
16.30 Szęsnaste Dyktando Wrzesińskie – dyktuje  prof.  Andrzej  Markowski
17.30 Prelekcja  dyrektora  Muzeum  Regionalnego we  Wrześni – pana  Sebastiana  Mazurkiewicza
17.45 Spotkanie  autorskie z  pisarzem – Michałem  Rusinkiem
18.30 Ogłoszenie  wyników  dyktanda  i  wręczenie  magród
18.45 Podpisywanie  książek  i  konferencja  prasowa  z  Michałem  Rusinkiem
c. Na pracach będą widniały wyłącznie numery uczestników;
d. Podczas pisania tekstu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali        przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych, słowników.
e. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać drukowanymi literami;
f. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna;
g. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na                        niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie błędnego wyrazu i napisanie powyżej poprawnej wersji.              Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
h. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia;
i.  Odkodowane zostaną wyłącznie nazwiska laureatów konkursu;
j.  Informacje o liczbie  błędów  poszczególnych  uczestników  zostanie  podana  do  wiadomości  w  późniejszym  terminie,  będzie  można         ją  odczytać  wykorzystując  numery  startowe.
k. Dla  celów  klasyfikacji  uczestników  przyjmuje  się,  że  trzy  błędy  interpunkcyjne  maja  wagę  jednego  błędu  ortograficznego.
4. Kategorie uczestników:
a. Uczeń – dla uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych i średnich;
b. Kategoria otwarta – dla wszystkich  chętnych;
c. Wrześnianin – kategoria specjalna. W ramach kategorii otwartej dodatkowo wyróżnieni zostaną mieszkańcy gminy Września, którzy            popełnili najmniej błędów;
5. Nagrody:
a. Troje laureatów z każdej kategorii otrzyma nagrody  rzeczowe  oraz  dyplomy;
b. Tytuł  Wrzesińskiego  Mistrza  Polskiej  Ortografii  i  okolicznościowe  statuetki  otrzymają  zwycięzcy  każdej  kategorii.
6. Wydarzenie towarzyszące:
a. Uczestnicy dyktanda otrzymują możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach  towarzyszących,  wg  programu  dyktanda.
7. Postanowienia końcowe:
a. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu;
b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub         pewnych jego etapów;
c. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w dyktandzie.
d. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator lub jury dyktanda.

Regulamin Szęsnastego Dyktanda Wrzesińskiego
Facebook