Regulamin XIX Dyktanda Wrzesińskiego

  1. Organizatorzy:
    Organizatorem  Dziewiętnastego Dyktanda Wrzesińskiego jest Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wrześni  i  Samorządowa  Szkoła  Podstawowa nr 6 im.  Jana  Pawła  II  we  Wrześni.
    Zasady uczestnictwa:
    a. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego udostępnione na stronie www.dyktandowrzesinskie.pl


b. Termin nadsyłania zgłoszeń do 28.09.2022r., później osobiście od godz. 16.00 przed dyktandem w WOK .
c. Udział w dyktandzie jest bezpłatny;
d. Każdy z uczestników podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez organizatorów w celu dokumentacji i rozliczenia dyktanda (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późn. zm. Dz. U. 133/97);
e. Każdy z uczestników wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie. Materiały te będą służyć wyłącznie  promocji dyktanda;
f. Tytuł  Wrzesińskiego  Mistrza  Polskiej  Ortografii  można  uzyskać  trzykrotnie.
2. Organizatorzy wyłonią jury, które będzie czuwało nad przebiegiem dyktanda, interpretacją regulaminu oraz sprawdzaniem prac konkursowych;
3. Przebieg dyktanda:
a. Dyktando odbędzie się 30 września 2022r. we Wrzesińskim Ośrodku Kultury mieszczącym się we Wrześni przy ul. Kościuszki 21;
b. Uczestnicy rejestrują swoją obecność od godziny 16.00. Podczas rejestracji otrzymują również numer startowy, który uprawnia do bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących;
Program dyktanda:
16.00 Start biura – rejestracja uczestników;
17.00 Dziewiętnaste Dyktando Wrzesińskie;

18.00 Spotkanie w ramach Kalejdoskopu Literackiego z Mariuszem Szczygłem;

19.30 Podsumowanie pracy jury, wręczenie dyplomów, statuetek i nagród laureatom;
c. Na pracach będą widniały wyłącznie numery uczestników;
d. Podczas pisania tekstu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych, słowników.
e. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać drukowanymi literami;
f. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna;
g. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie błędnego wyrazu i napisanie powyżej poprawnej wersji.  Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
h. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia;
i.  Odkodowane zostaną wyłącznie nazwiska laureatów konkursu;
j.  Informacja o liczbie  błędów  poszczególnych  uczestników  zostanie  podana  do  wiadomości  w  późniejszym  terminie,  będzie  można ją  odczytać  wykorzystując  numery  startowe na stronie: www.dyktandowrzesinskie.pl
k. Dla  celów  klasyfikacji  uczestników  przyjmuje  się,  że  trzy  błędy  interpunkcyjne  maja  wagę  jednego  błędu  ortograficznego.
4. Kategorie uczestników:
a. Uczeń – dla uczniów szkół  podstawowych i średnich;
b. Kategoria otwarta – dla wszystkich  chętnych;
c. Wrześnianin (mieszkańców powiatu wrzesińskiego)
5. Nagrody:
a. Troje laureatów z każdej kategorii otrzyma nagrody  rzeczowe  oraz  dyplomy;
b. Tytuł  Wrzesińskiego  Mistrza  Polskiej  Ortografii  i  okolicznościowe  statuetki  otrzymają  zwycięzcy  każdej  kategorii.
6. Wydarzenie towarzyszące:
a. Uczestnicy dyktanda otrzymują możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach  towarzyszących, wg programu  dyktanda.
7. Postanowienia końcowe:
a. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu;
b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów;
c. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w dyktandzie.
d. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator lub jury dyktanda.

Regulamin Dzięwietnastego 🙂 Dyktanda Wrzesińskiego
Facebook